Verkiezingsprogramma 2022-2026

Ons verkiezingsprogramma biedt een kompas aan de nieuwe gemeente Maashorst. Dit is waar we voor staan en voor gaan, de komende raadsperiode. Optimale leefbaarheid van onze dorpen en dorpskernen met een eigen identiteit. Denken én handelen vanuit een positieve grondhouding, in verbinding met de bewoners. Transparante communicatie, open en eerlijk.

Je kunt ons verkiezingsprogramma als PDF hier downloaden.

Maak kennis met 'Voor de Dorpen'!

Op weg naar de nieuwe gemeente Maashorst, vieren wij de geboorte van deze nieuwe politieke partij. Blij en trots delen wij ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026

Voor de Dorpen is een lokale politieke partij die binnen de gemeente Maashorst streeft naar leefbare, herkenbare, toekomstbestendige, groene en gezonde dorpskernen. Dat doen we samen met burgers, bedrijven, verenigingen en belangengroeperingen. Dus: samen met jou! Naast de dorpskernen zelf, voelen we ons sterk verbonden met het buitengebied eromheen.

De leefbaarheid van Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland is voor ons een centraal thema. Wij staan voor dorpskernen waar we met elkaar op een fijne manier wonen, werken en recreëren. Daarnaast gaat Voor de Dorpen voor het behoud van de dorpsidentiteit van alle kerndorpen. Elk dorp is uniek, met eigen kwaliteiten waarop we zuinig moeten zijn.

Onze gemeente bestaat uit een prachtige mix van mensen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden. Mensen die al generaties lang in een dorpskern wonen en verankerd zijn in de gemeenschap. En dorpelingen die er meer recent hun plek hebben gevonden. Wij zetten ons in voor álle inwoners. Voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Zodat iedereen fijn kan wonen in een vitaal en bruisend dorp. Nu en in de toekomst.

Per 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Maashorst een feit. Een mooie kans om de handen ineen te slaan en samen te werken vanuit een positieve grondhouding. In het voorjaar van 2024 wordt onderzocht of de fusie van Uden en Landerd een succes was. Wij gaan voor een positieve uitkomst. Voor trotse inwoners, die blij zijn met hun gemeente. Om dat te bereiken, beginnen we nu! 

Hoe? Door het voorzieningenniveau in de gemeente op peil te houden en maatwerk te leveren waar het kan. Zo realiseren we vitale, gezonde en veerkrachtige dorpen. En daarmee voldoende draagvlak voor gemeente Maashorst. 

Een belangrijke basis is een transparante en betrouwbare overheid. Inwoners eerlijk en goed informeren, daar staan wij voor. Verslaggeving van culturele en maatschappelijke evenementen en gemeentelijke raadsvergaderingen speelt hierin een grote rol.

Voor de Dorpen richt zich de komende vier jaar op de volgende thema’s:

  1. Wonen in de dorpen
  2. Voorzieningen in de dorpen.
  3. Leefomgeving van de dorpen.
  4. Zorg in de dorpen.

In dit verkiezingsprogramma lees je hoe wij invulling geven aan deze vier thema’s en aan de speerpunten per dorp. Het liefst samen met jou. Dus heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen?

1. Wonen in de dorpen

Waar we voor staan

Het is fijn wonen in de gemeente Maashorst, met een rustige en veilige woonomgeving voor jong en oud, voldoende faciliteiten, een rijk verenigingsleven en een mooi buitengebied met veel ruimte om te ontspannen. Maar: we hebben ook te maken met een groot tekort aan woningen, vooral voor jongeren, alleenstaanden, starters en ouderen. 

Voor de Dorpen erkent huisvesting als een urgent vraagstuk, in ieder geval tot 2050. Daarom gaan we voor een faciliterend en actief grondbeleid, waarbij we o.a. inzetten op de Wet voorkeursrecht gemeenten. Die wet geeft de gemeente het eerste recht van koop, als een grondeigenaar besluit tot verkoop. Zo creëren we meer kansen voor woningbouw en gaan we grondspeculatie tegen. 

Daarnaast staan we open voor nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven van burgers. Denk aan particulier wooninitiatief voor het realiseren van levensloopbestendige woningen, kangoeroe-woningen, hofjes voor ouderen (zoals het Knarrenhof in Uden), flexibele woningen en tiny houses voor jongeren, alleenstaanden en zelfbouwers. Door de constructie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hebben toekomstige bewoners meer invloed op de ontwikkeling van hun eigen woning. Bewoners in hun kracht! Daarbij gaan we niet alleen uit van bestaande regels, maar zoeken we met een open vizier naar creatieve mogelijkheden. Ons uitgangspunt? ‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, tenzij…’. 

Natuurlijk speelt duurzaamheid op de woningmarkt een belangrijke rol, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw. Voor de Dorpen vindt dat de gemeente ook op dit gebied een actieve rol moet spelen, door afspraken te maken met woningcorporaties over investeringen in duurzame woonvormen. En door inwoners te stimuleren hun huis te verduurzamen. 

Samenwerken is bij dit alles van groot belang. Samen investeren in de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. We willen duidelijke (prestatie)afspraken met woningcoöperaties, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, de regiogemeenten en de provincie over typen woningen die worden gebouwd. De woningbehoefte staat daarbij wat ons betreft centraal. En de gemeente moet een sturende rol op zich nemen, in plaats van enkel te faciliteren. 

Tot slot wil Voor de Dorpen de identiteit en de cultuurhistorische waarden van elk dorp versterken, door hier actief aandacht aan te schenken bij nieuwbouwplannen en de inrichting van de omgeving.

Wat we gaan doen

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en zelfbouwers ondersteunen.
 • Woonzorg opstellen, met extra aandacht voor inwoners met een smalle beurs en het flexibel en tijdelijk geschikt maken van de huidige woningvoorraad voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. 
 • Ouderen een Langer Thuis-lening aanbieden en investeren in voldoende voorzieningen in elk dorp. 
 • De bijbouwregeling en regelingen rond collectieve woonvormen flexibel toepassen.
 • In nieuwe wijken huizen bouwen in verschillende prijsklassen, zodat er meer woningen komen voor inwoners met een midden- en laag inkomen, zoals jongeren, alleenstaanden, starters en ouderen.
 • Zorgen voor differentiatie van bouwgrondprijzen. Dat leidt tot een lagere grondprijs in dorpen met minder voorzieningen.
 • Samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars bestaande huizen levensloopbestendig maken. 
 • Samen met projectontwikkelaars lege kantoor- en winkelpanden transformeren naar woningen. 
 • Bij nieuwbouw energieneutraal en aardgasvrij bouwen.
 • Bewoners van bestaande woningen stimuleren om hun huis te verduurzamen, door voorlichting over het isoleren van woningen en de aanschaf van zonnepanelen.
 • Gebouwen van de gemeente verduurzamen, vanuit een voorbeeldfunctie. 
 • De capaciteit en de kennis van de gemeente vergroten, onder andere voor het toepassen van de nieuwe Omgevingswet en het sneller verwerken van bouwplannen. 
 • Nieuwe dorpsgenoten kennis laten maken met hun dorp door introductie-avonden. 

2. Voorzieningen in de dorpen

Waar we voor staan

De voorzieningen in onze dorpen: één van de belangrijkste pijlers als we het hebben over leefbaarheid. Groene wijken met speelmogelijkheden, voldoende winkels, scholen, kinderopvang, sport- en spelaccommodaties, en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Ook een actief verenigingsleven en gevarieerde dorpsevenementen horen hierbij. Samenkomen voor cultuur, muziek, onderwijs en sport is gezellig én van levensbelang voor de vitaliteit van onze dorpen. Daarom streven wij naar een veilige sport- en speelomgeving in elk dorp, waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. 

Voor de Dorpen ziet een goed vestigingsklimaat voor ondernemers als een belangrijke voorwaarde voor voldoende voorzieningen. Daarom vragen we de gemeente om proactief en creatief beleid te ontwikkelen om (startende) ondernemers te verleiden zich te vestigen in onze gemeente. In Uden én in de andere kerndorpen. Samen met gevestigde ondernemers willen we nadenken over bestaande en nieuwe bedrijfslocaties in alle dorpen. De inrichting van het centrum mag per dorp verschillen, afhankelijk van de eigen, unieke functie.

Verder willen we studenten verbinden aan onze dorpen. Door stageplekken bij lokale ondernemers, goede praktijkbegeleiders en digitale leeromgevingen, waardoor het aantrekkelijk wordt om thuis te blijven wonen. Samen met ondernemersverenigingen uit alle dorpen willen we kansen benutten voor het opzetten van een hybride mbo- en hbo-leeromgeving: studeren en praktijkervaring opdoen in de eigen omgeving. Zo creëren we perspectieven voor toekomstige werknemers en ondernemers binnen de gemeente Maashorst. 

Voorzieningen hangen nauw samen met zorg. Hoe meer voorzieningen er in een dorp zijn, hoe langer ouderen in hun eigen dorp zelfstandig kunnen leven. Denk aan thuiszorg, een winkel op loopafstand en ontmoetingsplekken als een bankje of een dorpshuis. Een dorpshuis zien wij als de woonkamer van een dorp of wijk. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en een thuisbasis voor verenigingen op het gebied van sport, spel en cultuur. Wij vinden het daarom een goed idee dat de gemeente een steentje bijdraagt aan de exploitatie van dorpshuizen. 

Daarmee samenhangt voldoende aandacht voor vrijwilligers. Zij zijn de levensader van verenigingen en activiteiten in de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te werven, en we hebben te maken met vergrijzing. De gemeente moet samen met verenigingen en dorpshuizen nadenken over de inzetbaarheid van vrijwilligers, en hoe we ze kunnen binden en boeien. Daarbij horen beleidsmatige keuzes over het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers, beloning, het eventueel inzetten van betaalde krachten en het uitwisselen van kennis en kunde tussen vrijwilligers onderling.

Voor de Dorpen ziet de gemeente in een faciliterende rol als het gaat om het creëren van voldoende voorzieningen. Initiatieven van inwoners zijn van harte welkom! We willen subsidies beschikbaar stellen voor buurtbewoners, zodat zij zelf kunnen bijdragen aan een aangename leefomgeving. Eigenaarschap bij inwoners bevordert de sociale cohesie en zorgt voor meer respect voor elkaar en de eigen omgeving.

Wat we gaan doen

 • Inventariseren of er behoefte is aan herinrichting van bestaande bedrijventerreinen en op zoek gaan naar nieuwe locaties voor ondernemers.
 • Een goed werkende en bereikbare digitale infrastructuur opzetten voor burgers en ondernemers, waarbij we investeren in beveiliging van data.
 • De aanleg van woon-werk percelen stimuleren en multifunctionele ruimtes voor jonge ondernemers realiseren.
 • Het openbaar vervoer optimaliseren, samen met de provincie en vervoersondernemingen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de dorpen.
 • Afgiftepunten voor klein chemisch afval en apparaten realiseren in de dorpen, om afval scheiden te stimuleren. In de toekomst komt er een nieuwe gemeentewerf in Uden, maar naast deze centrale locatie vinden we ook kleinere locaties belangrijk.
 • Voet- en fietspaden goed onderhouden en zorgen voor voldoende 30-kilometerzones. Zo creëren we een veilige leefomgeving voor jong en oud.
 • Zorgen voor kwalitatief goede scholen met een gezond binnenklimaat door ventilatie en voldoende voor- en naschoolse opvang.
 • Gelden beschikbaar stellen aan buurtbewoners om naar eigen inzicht de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren.
 • Duidelijke afspraken maken over de exploitatie en de begroting van de dorpshuizen, gelijk aan het Landerd-model.
 • Strategisch beleid opstellen over de inzetbaarheid van vrijwilligers, samen met alle betrokken partijen en de gemeente.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten vergoeden door de gemeente, in het belang van een veilige omgeving voor vrijwilligers en leden van verenigingen.
 • Het subsidiebeleid van de gemeente Landerd voor dorpshuizen en (sport)verenigingen continueren. Harmoniseren met het Udens beleid is geen optie: we willen dat de contributie betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.
 • Subsidiemogelijkheden creëren voor jongerenactiviteiten, zodat jongeren meer betrokken raken bij dorpsactiviteiten.
 • Jongeren uitdagen om met eigen ideeën voor activiteiten en voorzieningen te komen, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan via de nieuwe jongerenraad, verenigingen en stichtingen.
 • Ons aansluiten bij Report Sport: een platform voor het realiseren van een veilige sportomgeving voor iedereen, via een preventief integriteitsbeleid.
 • De leges voor lokale evenementen afschaffen en het eigen initiatief bij (sport)verenigingen leggen om vergunningen en bestemmingsplanwijzingen te verkrijgen, zonder bijkomende kosten.
 • De amateurkunst blijvend stimuleren en ondersteunen, waar nodig door het bieden van maatwerk.
 • Voorwaarden stellen aan de subsidie voor de lokale tv-zender Dtv. Wij vinden dat Dtv moet zorgen voor (live) verslaggeving van alle raadsvergaderingen en culturele en maatschappelijke dorpsevenementen.
 • Wagenbouwers faciliteren bij het vinden van veilige bouwlocaties voor hun carnavalswagen. Carnaval is immers onlosmakelijk verbonden met onze dorpscultuur.

3. Leefomgeving van de dorpen

Waar we voor staan

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. En zorgt daardoor voor een samenhangende aanpak van onze leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Voor de Dorpen vindt dat de gemeente ruimtelijke plannen moet benaderen in de geest van deze komende verandering, vanuit een duidelijke gebiedsvisie. 

Hoe we dat voor ons zien? Een gemeente die door inwoners gedragen plannen stimuleert en faciliteert, in plaats van zich te verschuilen achter regels en wetgeving. Durven door te doen! Dat principe moet wat ons betreft leidend zijn. En daarbij: vroegtijdige, transparante en open communicatie met alle betrokkenen en belanghebbenden, met duidelijke afspraken rondom agendering en verslaglegging. 

Het buitengebied 

De komende jaren is extra aandacht voor de inrichting van het buitengebied noodzakelijk. Hierover wil Voor de Dorpen samen met inwoners, veehouders, ondernemers en belangengroeperingen in gesprek gaan. Met daarbij de uitdaging om oude privileges en tegenstellingen los te laten en met een open mind op zoek te gaan naar oplossingen waar draagvlak voor is. Het doel: een strategisch toekomstplan opstellen met de gemeente, alle belanghebbenden en externe deskundigen. 

De Q-koorts en corona hebben diepe sporen nagelaten in onze gemeenschap. En hoe meer dieren op een klein oppervlak bij elkaar zitten, hoe groter het risico op een uitbraak van infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier naar mens. Voor de Dorpen streeft naar een gezonde balans tussen de intensieve veehouderij, omwonenden en de natuur, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij vinden we dat mestbewerkings- en mestverwerkingslocaties thuishoren op industrieterreinen categorie 5. En dat er geen plek is voor intensieve veehouderij aan de rand van de bebouwde omgeving.

Voor de Dorpen vindt dat de gemeente veehouders actief moet helpen om te schakelen naar een vorm van duurzame veehouderij, akkerbouw of een ander verdienmodel. Als boeren willen of moeten stoppen, willen wij samen kijken naar andere functies voor stallen. Leegstand is geen optie, omdat we ondermijnende criminaliteit willen voorkomen.

Duurzame energieopwekking is een controversieel onderwerp met veel impact op het buitengebied. Voor de Dorpen wil aan de hand van de zonneladder stimuleren dat de daken van bedrijfshallen, stallen en woningen als eerste worden benut voor zonnepanelen. Verder zien wij in de gemeente Maashorst geen ruimte voor het plaatsen van windmolens. Wij denken dat dit een regionale opgave is, waarover we graag meedenken.

Wat we gaan doen

 • Gesprekken voeren met betrokkenen over de toekomstige inrichting van het buitengebied.
 • De gemeente stimuleren om veehouders actief te helpen bij de omschakeling naar duurzame veehouderij en andere verdienmodellen. 
 • Veehouders geheel of gedeeltelijk financieel compenseren als zij overgaan tot noodzakelijke duurzame investeringen of moeten stoppen. Hoe precies, dat blijft maatwerk. We willen ons als gemeente op provinciaal en rijksniveau inzetten om dit mogelijk te maken.
 • Inwoners stimuleren om producten lokaal te kopen voor een reële prijs, waardoor veehouders een goede boterham kunnen verdienen. 
 • Op lokaal en regionaal niveau nadenken over manieren voor duurzame energieopwekking.

Recreatie en toerisme 

Natuurlijk heten wij gasten van harte welkom in onze mooie gemeente! Wij zien toeristen hier graag fietsen, wandelen en genieten van onze kerndorpen en de prachtige omgeving. En recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de lokale economie van de gemeente Maashorst. Onder andere het natuurgebied de Maashorst zorgt voor inkomsten voor horeca, detailhandel en andere ondernemers in de regio.

Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat de infrastructuur overal op orde is. Concreet: wij willen zorgen voor goede wandel- en fietspaden. Want recreëren moet overal veilig zijn. Daarbij denken we ook aan veilig genieten van de grote grazers in de Maashorst. Aan voldoende rust- en waterpunten en aan goede verbindingen met het openbaar vervoer. En aan passende bedrijvigheid aan de randen van de Maashorst, met mogelijkheden voor kamperen en horeca.

Daarnaast wil Voor de Dorpen ondernemers stimuleren om samen met ons de gemeente te promoten. Om gasten nieuwsgierig te maken naar onze kerkdorpen en alle cultuurhistorische plekken binnen de kernen. Samen met de horeca en andere sectoren willen we toeristen een uitgebreid palet bieden van grote en kleine evenementen, die bijdragen aan de aantrekkingskracht van de gemeente Maashorst. 

Daarbij verliezen we onze eigen inwoners niet uit het oog. Massatoerisme willen we voorkomen, en een toename van toerisme mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid die inwoners ervaren. Zij moeten zelf ook de ruimte hebben om optimaal te genieten binnen hun eigen gemeente. 

Waar we voor staan

 • Wandel- en fietspaden goed onderhouden, om veilig te kunnen recreëren.
 • Voldoende rust- en waterpunten realiseren.
 • De mogelijkheden voor recreatie aan de rand van natuurgebied de Maashorst onderzoeken.
 • Toeristen stimuleren om te kiezen voor een meerdaags verblijf.
 • Gesprekken voeren met (horeca)ondernemers over mogelijke evenementen en andere manieren om de gemeente te promoten.

4. Zorg in de dorpen

Waar we voor staan

Mensen die zich gelukkig voelen in hun eigen omgeving, hebben aantoonbaar minder zorg nodig. Voor ons een essentieel uitgangspunt voor goed welzijnsbeleid. Voor de Dorpen stelt de persoonlijke behoeften, wensen en situatie van inwoners centraal. Maatwerk waar dat kan. Want door maatwerk is er altijd een passende oplossing, en kunnen we vaak de inzet van zwaardere zorg voorkomen. 

Voor de Dorpen gaat er bij het verlenen van zorg en ondersteuning vanuit dat iedereen naar vermogen actief kan deelnemen aan de maatschappij. Natuurlijk gesteund door een individuele benadering vanuit betrokken instanties. Daarbij denken we niet in regels en beperkingen, maar in oplossingen. We realiseren ons ook, dat actief participeren voor sommigen extra moeilijk is. Bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand, zonder uitzicht op betaald werk. Ook die groep stimuleren we om kansen te creëren. Door een opleiding te volgen, vrijwilligerswerk te doen of op een andere manier iets te betekenen voor de samenleving. Wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van mensen, en geven graag dat extra steuntje in de rug. Mensen die ondersteuning krijgen vergroten op hun beurt actief hun eigen perspectief. 

De gemeente is verantwoordelijk voor zorg voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor de Dorpen vindt dat we ons daarbij moeten richten op een vangnet voor kwetsbare groepen. Denk aan hulpbehoevende ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met geestelijke gezondheidsproblematiek. We willen ervoor zorgen dat ook deze groepen daadwerkelijk kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij, en zo voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken. Ook wil Voor de Dorpen dat er een vorm van persoonsgebonden budget blijft bestaan, zodat zorgbehoevenden zelf ondersteuning op maat kunnen regelen. Zelf de regie hebben over je eigen zorg en welzijn, dat vinden we belangrijk.

Een sterk zorgnetwerk in wijken en dorpen draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen. Daardoor voorkomen we dat zaken van kwaad naar erger gaan. Hulpverleners van onder andere Ons Welzijn en de sociale wijkteams kennen de mensen en hun situatie, en kunnen zorg op maat leveren. Zorg dichtbij huis, laagdrempelig en met een preventieve werking. Daarom schenkt Voor de Dorpen veel aandacht aan ouder- kindcentra, passend onderwijs, begeleiding bij het krijgen en behouden van werk, en een gezonde leefstijl. Zowel voor jongeren als voor een oudere doelgroep. We weten dat er een groep ouderen is die slecht in beeld is. Zij die niet zijn aangesloten bij een ouderenvereniging, niet maatschappelijk actief zijn en niet kunnen rekenen op steun vanuit hun netwerk. Ook voor hen is laagdrempelige zorg in de nabije omgeving van groot belang.

Mantelzorgers zijn essentieel bij de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Zij maken het mogelijk dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarom vindt Voor de Dorpen dat mantelzorgers zelf ook goede ondersteuning verdienen bij hun belangrijke en zware taak. Als blijkt dat er alsnog meer hulp nodig is dan dat familie, vrienden of buren kunnen bieden, moet (meer) professionele zorg natuurlijk beschikbaar zijn.

Initiatieven als Samen Landerd, Samen Beter en Proeftuin Ruwaard laten zien welke mogelijkheden er ontstaan als professionele organisaties uitgaan van de behoefte van de hulpvrager. Wij stimuleren deze vormen van innovatie in de zorg. Dat doen we door ons als partij open te stellen voor nieuwe denkrichtingen en werkwijzen, en dat ook te vragen van onze partners. Door samen te werken weten we wat er speelt in de gemeente en kunnen we beter inspelen op de wensen van onze inwoners. 

Wat we gaan doen

 • De behoeften van inwoners als leidraad nemen bij het inrichten van zorg in de gemeente Maashorst. Wij denken dat deze denkwijze, met als gevolg daarvan nieuwe spelers, hulpmiddelen en processen, leidt tot betere zorg.
 • Zorgen voor betere afstemming tussen verschillende partijen op het gebied van zorg en welzijn, met name tussen professionele en vrijwilligersorganisaties. We willen hierbij de drempels van de toegankelijkheid verlagen en faciliteren.
 • De ouderenzorg integraal benaderen, vanuit verbinding tussen het domein ruimtelijke ordening en het sociaal domein.
 • Extra aandacht besteden aan verborgen armoede onder werkende inwoners, kleine zelfstandigen en zzp’ers. Situaties die vaak zijn ontstaan als gevolg van de coronapandemie. 
 • Budgetten samenvoegen waar mogelijk, zodat we deze effectiever kunnen inzetten. Alleen zo kunnen we de zorgkosten beheersbaar houden. 
 • Door een sterk vrijwilligersbeleid gezonde en vitale ouderen stimuleren om zich in te (blijven) zetten voor de gemeenschap.
 • De in- en bijwoonregeling voor mantelzorgers versoepelen.
 • De bereikbaarheid van bestaande zorgcoöperaties en welzijnsvoorzieningen verbeteren, voor alle doelgroepen: jongeren, ouderen, vergunninghouders en mensen met een beperking.
 • Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven blijvend ondersteunen vanuit de gemeente.

Onze Missie

Voor De Dorpen komt voort uit de gemeenschap van de dorpen van de nieuwe gemeente Maashorst. Deze lokale politieke partij gebruikt alle zintuigen om de noden en wensen van de inwoners van de dorpen op te pikken. En samen met die inwoners draagt Voor De Dorpen er zorg voor dat de kernen en het buitengebied van de gemeente Maashorst leefbare, toekomstbestendige, groene en gezonde dorpskernen zijn en blijven. Zodat we er samen trots kunnen wonen, werken en recreëren. 

Onze visie

Wie zien een gemeente Maashorst voor ogen, die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven en met hen serieus, open en integer het gesprek aan wil gaan. Door het met elkaar verbinden van gemeente met burgers en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen. Wij willen bijdrage leveren aan een nieuwe gemeente die zich focust op het belang van haar burgers en bedrijven en zich zoveel mogelijk dienend opstelt.

De partij Voor De Dorpen streeft naar een leefbare gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is voor iedereen. Dat willen wij bereiken door een krachtige bestuurspartij te zijn; die altijd een uitgestoken hand heeft in de richting van burgers, organisaties uit de samenleving en andere politieke partijen. Wij geloven in een positieve grondhouding. Daarbij houden we altijd de eigenheid van de dorpen in het oog.

Wij zien een gemeente voor ogen met een zeer goed, effectief, efficiënt, klantgericht bestuur. Kernwoorden daarbij zijn: draagvlak, sociale cohesie en leefmilieu. We streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, werken en recreëren na, met aandacht voor een groen, duurzaam en veilig leefmilieu.  De nieuwe gemeente Maashorst moet een gemeente zijn die tijdig, helder, integer, transparant en zo volledig mogelijk met haar burgers en bedrijven communiceert.